I feel calm.
I feel hyper.
I feel charged.
I feel low-key.
I feel emotional.
I feel even-keeled.
I feel confused.
I feel clear.
I feel loved.
I feel lost.
I feel rich.
I feel deprived.
I feel expressive.
I feel shut down.
I feel dense.
I feel brilliant.
I feel sexy.
I feel fragile.
I feel.